Het Systeem

HemoBase: Roadmap

EPD ontwikkeling

HemoBase is een geavanceerd EPD voor het domein van de hemato-oncologie met perspectief op doorontwikkeling in de diepte en in de breedte.

In de visie van HemoBase is de toekomst van (ziekenhuis/instelling) EPD systemen gelegen in de ontwikkeling van basis-EPD systemen gekoppeld of geïntegreerd met domein specifieke geavanceerde deelsystemen zoals HemoBase. Het basis-EPD levert de digitale “workflow” infrastructuur en basale patiëntgegevens. Per domein kan vervolgens een hierop gesuperponeerd deelsysteem voorzien in de benodigde extra functionaliteit. In de visie van HemoBase is dit de weg die kan leiden tot evolutionair progressieve EPD-systemen.

HemoBase 4: Koppeling aan Basis EPD en MyHemoBase

Eind 2008 is het project HemoBase 4 gestart. Dit omvangrijke project is gericht op een verdere verhoging van de kwaliteit, transparantie, veiligheid en efficiency van de hemato-oncologische patiëntenzorg.

HemoBase wordt “gekoppeld” aan een basis-EPD en aan het medicatie voorschrijfsysteem. Ter illustratie kunnen de volgende voorbeelden worden genoemd:

 

  • NAW gegevens van patiënten
  • Medicatie/chemotherapie gegevens (koppeling met ziekenhuisapotheek)
  • Laboratorium, pathologie en radiologie gegevens
  • Spreekuuragenda
  • Klinische of huisartsbrieven

MyHemoBase, toegang voor de patiënt

Een tweede strategie in HemoBase 4  is de ontwikkeling van MyHemoBase functionaliteit. Een MyHemoBase module biedt mogelijkheden ter verbetering van de patiënt participatie, follow up en therapie evaluatie. Zo krijgt de patiënt op transparante wijze inzicht in ziektebeeld en behandeling en heeft de behandelaar beter zicht op de Quality of life van de patiënt. Dit is in de visie van HemoBase een wezenlijk onderdeel van een hogere generatie EPD. De behandelaar kan de patiënt (klant) voorzien van gegevens en aanvullende informatie die de patiënt in zijn eigen tijd en omgeving tot zich kan nemen. Omgekeerd kan de patiënt de behandelaar in de vorm van vragenlijsten (enquête, anamnese formulieren) voorzien van gegevens die kunnen worden gebruikt voor diagnostiek of evaluatie.

HemoBase is hiermee een innovatief systeem met een bottom up reëel perspectief op ontwikkeling van een in de praktijk werkzaam hogere generatie EPD. Deze visie is door verschillende subsidiegevers erkend.

Het project wordt financieel ondersteund door:

 

De Friesland
MCL

 

Provincie Fryslan

HemoBase en Integraal Kankercentrum Noord Oost (IKNO)

Op 19 maart 2010 is door Stichting HemoBase en IKNO een samenwerkingsovereenkomst getekend met het oogmerk te onderzoeken welke rol HemoBase kan spelen bij automatisering van het registratieproces van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). IKNO wil zich inzetten voor de uitrol van HemoBase in haar regio. Het IKNO adviseert en ondersteunt in toenemende mate ziekenhuizen op het gebied van dossiervoering, registratie, data-analyse en spiegel- en stuurinformatie. Dit mede als gevolg van de druk op ziekenhuizen om transparant te werken en prestatie-indicatoren te leveren. Daarbij wordt een ontwikkeling waargenomen richting tumorspecifieke (webbased) Elektronische Patiënten Dossiers (EPD’s), waarin eenduidige vastlegging van diagnostiek, behandeling en follow-up. Deze EPD’s zijn in afwijking van de tradionele EPD’s met vrije teksten geschikt voor het maken van analyses. Zowel voor de informatievoorziening naar behandelaars, de patiënt en instanties als IGZ, als voor de kwaliteit van oncologische zorg zijn voordelen te verwachten

HemoBase ⇒ OncoBase (Mammaca, colonca etc)

Binnen de hierboven geschetste visie kan HemoBase 4 worden gezien als een prototype ontwikkeling van de combinatie van een “basis-EPD + domein specifiek EPD = EPD”. Hiermee wordt allereerst ontwikkeling in de diepte gerealiseerd en misschien nog wel belangrijker is dat HemoBase hiermee een model kan zijn voor andere domeinen. Het datamodel van HemoBase is o.i. in ieder geval geschikt voor het modelleren van de zorg voor oncologische aandoeningen. De in HemoBase ontwikkelde concepten en modellen (deeldiagnosen, geïntegreerde diagnose, rapporten, therapie evaluatie, multidisciplinair overleg, complicatie registratie, trial beheer etc.) kunnen zeer goed worden toegepast in bijv. de domeinen van de solide oncologie, van HemoBase naar OncoBase. De “koppeling” van HemoBase aan een ziekenhuis/basis-EPD is naast de inhoudelijke verbetering van HemoBase functionaliteit een voorwaarde voor toepassing in andere domeinen.  Via verdere koppeling aan geavanceerde decision support tools en kennissystemen kan in HemoBase een verhoging van de patiëntveiligheid worden gerealiseerd.

HemoBase: evidence based medicine en population based registry

In Friesland is HemoBase geïmplementeerd als een centrale database toegankelijk voor alle bij de hemato-oncologie in Friesland betrokken instellingen en zorgverleners, inclusief de consulenten van het UMCG uit Groningen (zie figuur). Door de webbased technologie is HemoBase eenvoudig te implementeren in een multidisciplinaire en multi-instelling omgeving. Met HemoBase wordt op deze wijze tijdens het zorgproces een population based registry gerealiseerd zonder noodzaak tot het achteraf invoeren van data.

Deze opzet maakt het mogelijk om regionaal multidisciplinair en protocollair te werken, complicatie registratie uit te voeren, en trial participatie te faciliteren. Prestatie indicatoren kunnen regionaal worden ontwikkeld en getoetst hetgeen van belang is voor de transparantie richting patiënten, ziekenhuizen, overheid, inspectie en zorgverzekeraars (zie ook het IGZ rapport “Zorgketen voor kanker patiënten moet verbeteren” maart 2009).

Naast voornoemde toepassingen worden met HemoBase tijdens het zorgproces gestructureerde data verkregen t.b.v. wetenschappelijk en evaluatie (doelmatigheids-) onderzoek. HemoBase kan  data geanonimiseerd/gecodeerd genereren en voldoet hiermee aan de Code Goed Gebruik. Deze data worden gepresenteerd in Excel tabellen die door statistische programma’s als SPSS zijn in te lezen.

 

 

HemoBase: een landelijk netwerk?

De Stichting HemoBase, eigenaar van HemoBase, beraadt zich op de mogelijkheden voor het opzetten van een landelijk netwerk van HemoBase centra. Uiteindelijk zullen enkele doelstellingen van HemoBase (evaluatie en doelmatigheidsonderzoek, ontwikkelen van prestatie indicatoren, ondersteuning basaal wetenschappelijk onderzoek) pas goed van de grond kunnen komen wanneer er meerdere HemoBase “communities” zijn. De op te zetten organisatie moet er voor zorgen dat de doelstellingen van HemoBase geborgd zijn en dat de wensen en ideeën van de HemoBase gebruikers efficiënt en effectief worden verwerkt en uitgevoerd.

Achtergrond EPD-visie Gartner

 

In 2005 heeft het onderzoeksinstituut Gartner de ontwikkeling van EPD-systemen beschreven met behulp van een evolutionair model (zie figuur). De ontwikkeling van EPD-systemen vindt plaats in “sprongen”, de Gartner Groep onderscheidt hierin 5 generaties van EPD’s. Hogere generatie EPD systemen zijn volgens Gartner gebaseerd op het klinisch werkproces, met eenvoudige en begrijpelijke data beschikbaarheid en invoer en mogelijkheid tot werkproces manipulatie. Deze systemen bevatten kennis van ziekte modellen met ondersteunende modules voor klinische beslissingen, intelligente zoekfuncties, ondersteuning van evidence based medicine, koppeling met instellingssoftware, mogelijkheden voor foutencorrectie, evaluatie van prestatie indicatoren en uiteraard een veilige en beveiligde omgeving met logging functies voor noodzakelijke privacy.

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart